zwembad coating

TOEPASSING: Coating PUWA wordt toegepast als slijtvaste en niet vergelende afwerking op gietvloeren, rolcoating, kunststofoppervlakken, wanden machines e.d. in glans.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, hygiënisch, chemisch resistent, grote dekkracht, stofvrij,

UV bestendig, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, goed verwerkbaar, en bestand tegen band afdrukken

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: redelijk

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad PU systemen.

SAMENSTELLING: Water gedragen 2-componenten product op basis van aliphatische polyurethaan en een trimerisat als verharder, diverse vulstoffen en pigmenten.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1435 kg/m³.

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 62 %.

Slijtvastheid : slijtwiel CS 10,1000 opm/1000 gr. belasting slijtage 48 mgr.

Buigsterkte : erichsen tiefung 6 mm.

Temperatuursbestandheid : tussen -20º en +55ºC.; geen thermische schokbelasting.

Pot‑life : 120 min. bij 20ºC.

Doorharding : beloopbaar na 12 uur bij 15 ºC.

licht belastbaar na 48 uur bij 15ºC.

volledig belastbaar na 7 dagen bij 15ºC.

Vlampunt : > 250°C.

  Hechting : 4 N/mm² op aangeschuurde epoxy gietvloer.

Geadviseerde laagdikte : 0,09 mm.

Verdunning : schoon leidingwater.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst
en vocht beschermen. Optimale opslagtemperatuur 15º-25ºC.

Mengverhouding : zie etiket verpakking.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn.Vet, vuil, stof, verf e.d.grondig verwijderen door schuren en ontvetten reparaties in de ondergrond even voorzetten met coating PUWA.De relatieve  luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de  ruimte niet lager dan 15ºC., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10ºC. zijn en moet tenminste 3º C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15ºen 20ºC.liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 10ºC.: bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars- en harder componenten in afgepaste verhouding zeer grondig mechanisch mengen tot dat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

UITERLIJK: Coating PU is glanzend.

STANDAARD

KLEUREN: overige kleuren op aanvraag. Charges van eenzelfde kleur kunnen onderling in geringe mate afwijken.

VERBRUIK: Ca. 160 gram m²  bij een laagdikte van 0,07 mm.

REINIGING: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 3 kg, 5 kg en 10 kg.

VEILIGHEIDS‑ Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes ASPECTEN: Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: Geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen.

 

Comp. B bevat: HEXAMETHYLEEN-DIISOCIANAAT

- Schadelijk bij inademing.

- Aanraking met de huid en de ogen vermijden.

- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.

- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

AFVAL-

VERWERKING: Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, een en ander volgens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkbladen van dit product.

»