epoxy giethars

TOEPASSING: Verzegeling EP wordt toegepast als giethars voor verlijming en afvullen van holle ruimten tevens als oplosmiddelvrije verzegeling van siergrindvloeren, chips- of vlokkenvloeren, troffelvloeren van gekleurde kwarts en houten vloeren. Het is mogelijk om in één arbeidsgang een grote laagdikte aan te brengen.

KENMERKEN: minimale vergeling, uitstekende hechting, laag viskeus, goed slijtvast.

Vloeistofdicht overeenkomstig CUR-aanbeveling 64

Bevat geen nonylfenol en benzylalcohol

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij, ongevuld twee componenten product op basis van epoxyhars en een speciale triamine als verharder.

CHEMISCH zuren: matig zouten: goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: goed

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad EP systemen.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1157 kg/m.³

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 100 %.

Hardheid : shore D 60.

Temperatuursbestandheid : tussen -20° en +60° C.; geen thermische schokbelasting.

Pot‑life : 30 min. bij 20°C.

Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15°C.

Vlampunt : boven 65°C.

Hechting : 4 N/mm2 op troffelvloer EP 3100.

Maximale laagdikte : 1 mm.

Verdunning : niet toegestaan.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen
vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur
tussen 15° en 25°C.

Mengverhouding : 67 : 33 in gewichtsverhouding.

Minimale verwerking temp. : 10°C.

Minimale uitharding temp. : 10°C langere uitharding tijd.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15°C., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag  minimaal 10°C. zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerking temperatuur tussen 15º en 20ºC. liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 10ºC.; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars- en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een roller, wisser of kwast.

STANDAARD

KLEUR: Transparant.

VERBRUIK: Minimaal 200 gram per m² Maximaal 1,1 kg per m². Het verbruik is sterk afhankelijk van het gewenste eindresultaat

REINIGING: Gereedschap reinigen met gereedsachaps reinigingsmiddel zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 0,5 - 1 - 2,5 - 5 kg.

VEILIGHEIDS‑ Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of

ASPECTEN: beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A

EPYCHLOORHYDRINE MOLG < 700

- Irriterend voor de ogen en de huid.

- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

- Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.

Comp. B bevat: TRIAMINE

- Veroorzaakt brandwonden.

- Irriterend voor de huid.

- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.

- Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de
ogen/voor het gezicht dragen.

AFVAL-

VERWERKING: Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te  controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schade­gevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop‑ en leverings­voorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkenbladen van dit product.