epoxy rol-gietvloer

TOEPASSING: De Rol/Gietvloer EP wordt toegepast indien een slijtvaste en zeer vlakke minimaal 1mm dikke vloerafwerking gevraagd wordt. De Rol/Gietvloer EP is bestand tegen zware mechanische belastingen. De laag is naadloos, vloeistofdicht en bestand tegen vele chemicaliën. Het systeem is aan te brengen als rolvloer (met een roller) vanaf 0,9 mm tot een Gietvloer (met een rol-gietvloerkam) van 1.5 mm.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, hygiënisch, chemisch resistent, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, goed vloeibaar.

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: goed

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad EP systemen.

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij, gevuld 2 componenten product op basis van hoogwaardige gemodificeerde epoxyhars en een cycloalipatische amine als verharder.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1520 kg/m³.

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 100 %.

Rek bij breuk : 1,8 %.

Druksterkte : 65 N/mm².

Buigsterkte : 32 N/mm².

Treksterkte : 9 N/mm².

E‑modules : 6500 N/mm².

Slijtvastheid : slijtwiel H18 1000 omw/1000 gr. belast.: slijtage 1
gr.

Hardheid : shore D 84.

Temperatuursbestandheid : tussen –20°en +55°C; geen thermische
schokbelasting.

Pot‑life : 30 min. bij 20°C.

Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15°C.

licht belastbaar na 48 uur bij 15°C.

  volledig belastbaar na 7 dagen bij 15°C.

Vlampunt : > 65C.

Hechting : 6 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton).

Geadviseerde laagdikte : rollaag 0,9 - 1,1 mm; gietlaag 1,2 - 2,0 mm

Verdunning : niet toegestaan

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product
tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag
temperatuur 15°‑25°C.

Mengverhouding : 84 : 16 in gewichtsverhouding.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Impregneer EPWA  of egaliseren met Gietvloer. Gaten en scheuren vooraf repareren. Eventueel benodigd afschot ( max. 1%) dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20mm. mag niet hoger zijn dan 2,5 % gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlakte mag minimaal 10°C en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 15° en 20° C liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een spaan of wisser. Het verdient aanbeveling de zojuist aangebrachte Rol-/Gietvloer EP2250 d.m.v. een stekelwals te ontluchten.

UITERLIJK: Glanzend; de glans loopt door gebruik na verloop van tijd terug.

STANDAARD 1000, 1001, 1005, 1015, 1019, 1020, 1024, 2001, 3009, 3012, 3016, 5001, 5007, 5012,

KLEUREN: 5018, 6000, 6002, 6003, 6011, 6013, 6017, 6021, 7001, 7005, 7012, 7030, 7032, 7035,

7036, 7038, 8000, 8001, 8004, 9016; overige kleuren op aanvraag.

Charges van eenzelfde kleur kunnen onderling in geringe mate afwijken.

VERBRUIK: Bij een laagdikte van 0,90 mm: 1,50 kg. per m².

Bij een laagdikte van 1.5 mm: 2.6 kg. per m²

REINIGING: Gereedschap reinigen met reinigingmiddel VD 3. Zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 5 - 10 - 25 kg.

VEILIGHEIDS‑ Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende ASPECTEN: crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A

EPYCHLOORHYDRINE MOLG < 700

- Irriterend voor de ogen en de huid.

- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

- Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.

Comp. B bevat: CYCLOALIPHATISCHE AMINE

- Veroorzaakt brandwonden.

- Irriterend voor de huid.

- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.

- Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen/  
het gezicht dragen.

AFVAL-

VERWERKING: Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet afvalstoffen. Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden

afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schade­ gevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkenbladen van dit product.