epoxy glimmend wandcoating oplosmiddelvrij

TOEPASSING: Wandcoating EP oplosmiddel vrij wordt toegepast als 2 of 3 laagse vloeistofdichte, slijtvaste wandafwerking op steenachtige ondergronden met een goede chemische bestandheid;de bekleding is goed slag- en stootvast.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, chemisch resistent, grote laagdikte per behandeling, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, hygiënisch.

CHEMISCH zuren: goed zouten : goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: redelijk

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij, gepigmenteerd 2 componenten product op basis van gemodificeerde epoxyharsen en cycloalifatische amideaducten als verharder.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1680 kg/m³

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 100 %

Rek bij breuk : 1,4 %

Druksterkte : 57 N/mm²

Buigsterkte : 23 N/mm²

Treksterkte : 10 N/mm²

E‑modulus : 5060 N/mm²

Slijtvastheid : slijtwiel H 18 1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 1,5 gr.

Hardheid : shore D 83.

Temperatuursbestandheid : tussen -30° en +55°C.; geen thermische schokbelasting

Pot‑life : 30 min. bij 20°C.

Doorharding licht belastbaar na 24 uur bij 15°C.

volledig belastbaar na 7 dagen bij 15°C.

Vlampunt : 65°C.

Hechting : 5 N/mm² op beton D60 (breuk in beton).

Geadviseerde laagdikte : 0,2 - 0.4 mm per laag.

Verdunning : in principe niet verdunnen, maar bij applicatie problemen
max. 5 % epoxyverdunner VD 2.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen
vorst en vocht beschermen. Optimale opslagtemperatuur
15°‑25°C.

Mengverhouding : 5:1 in gewicht verhouding.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d.grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Impregneer EPWA 2430 Gaten en scheuren vooraf repareren.Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn,en het vochtpercentage op een diepte van 20 mm. mag niet hoger zijn dan 2,5%. gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15° en 20°C liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen tot een homogeen mengsel. Gemengd product overgooien in een schoon mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de wand d.m.v. een spaan, roller, spuit of wisser maar altijd narollen met een kortharige epoxyroller.

Het is mogelijk om met een spaan de wand beperkt uit te vlakken met de eerste laag wandcoating.

UITERLIJK: Glanzend; de glans loopt door gebruik na verloop van tijd terug.

VERBRUIK: Bij een laagdikte van 0,2 mm 360 gr / m².

AFWERKING: De wandcoating EP  kan worden ingeblazen met chips, en andere aggregaten om een esthetisch effect te verkrijgen. Bovendien kan men door de keuze van een coating het verdere uiterlijk van de afwerking bepalen, zoals glans graad en matheid. De vereiste chemicaliënbestandheid kan eveneens bepalend zijn voor de keuze van het type afwerking.

REINIGING: Gereedschap reinigen met reinigingsmiddel RDS / AR, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VEILIGHEIDS Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende ASPECTEN: crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: ALKYGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A

EPYCHLOORYDRINE MOLG < 700.

- Irriterend voor de ogen en de huid.

- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

- Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.

Comp. B bevat: CYCLOALIPATISCHE AMINE.

- Veroorzaakt brandwonden.

- Irriterend voor de huid.

- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.

AFVAL

VERWERKING: Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schade­gevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoor­waarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkbladen van dit product.